ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT A TAXIRENDELŐ MOBILAPPLIKÁCIÓHOZ A taxirendelő mobilapplikáció egy ingyenesen használható mobilapplikáció, amelynek segítségével – regisztrációhoz kötötten – a felhasználó (utas) egyszerűen megrendelheti a {name} cégtől, mint fuvarszervezővel szerződéses kapcsolatban álló személytaxis vállalkozók taxiszolgáltatását. Külön írásbeli engedély hiányában tilos a mobilapplikáció fentiektől eltérő, vagy kereskedelmi, üzleti célú felhasználása, valamint annak ellenérték fejében történő továbbértékesítése. A mobilapplikáció használata során személyes adatok kezelésére és tárolására is sor kerül A mobilapplikáció használata során felhasználó megosztja pushtoken-jét, melyet az adatkezelő cég letárolhat és push üzenetek küldésére használhatja. 1. Az adatkezelő adatai {name} {address} {phone} („szolgáltató”) 2. Az adatkezelő elérhetőségei {email} 3. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetőleg a megrendelésének teljesítéséhez szükséges információk, amelyek tekintetében a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése is kötelezi a szolgáltatót. Kérjük, amennyiben adatkezelésünkkel nem ért egyet, ne használja az applikációt! Az applikáció használatával beleegyezik az adatkezelési nyilatkozatba. 4. A kezelt adatok köre A kezelt adatok köre az alábbi: 4.1 a regisztrációhoz kötelezően megadott adatok: név, telefonszám, e-mail cím, rendelési kód (szerződéses ügyfél esetén), push token, telefon azonosító adatai. 4.2 a taxirendelés során rögzített adat: a felhasználó földrajzi helyzete (a mobiltelefon által megadott GPS-koordináták), valamint 4.3 a taxirendelés során önkéntesen megadott adatok. 4.4 A taxirendeléskor rögzítésre kerülnek, kerülhetnek a rendeléshez kötődő adatok is (megrendelések száma, ideje, az utazás hossza, úticélja és az útvonal), továbbá a rendelést leadó telefonkészülék IMEI kódja és Push tokenje. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes, a szolgáltatást rendeltetésellenesen használó felhasználókat, illetve IMEI-számokat kizárjon a szolgáltatásból. 5. Az adatkezelés célja 5.1 a regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése, 5.2 a regisztráció során megadott név és telefonszám, valamint a rendelés során rögzített adatok (4.2-4.3 pont) felhasználásának célja a rendelés közvetítése a rendelést teljesítő személytaxis vállalkozó részére, illetve a 3. pont szerint meghatározott jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a személytaxi-szolgáltatás teljesítésének ellenőrzése és az utas (a felhasználó) fogyasztói jogainak érvényesítése (pl. reklamáció kezelése) 5.3 a rendelés során rögzített adatok (4.1-4.4 pont) felhasználásának célja továbbá azok elemzése az egyes felhasználók, valamint valamennyi felhasználó számára magasabb minőségű szolgáltatás nyújtása, illetve marketing- és statisztikai célokra felhasználása. 6. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek A felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, személytaxis vállalkozói és egyéb szerződéses megbízottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. E körben adatfeldolgozónak a taxi személyszállítást teljesítő személytaxis vállalkozó (kizárólag a részére közvetített fuvarhoz kapcsolódó személyes adatok tekintetében), továbbá az applikációt fejlesztő és az applikáció háttérrendszerét üzemeltető NERD DEVELOPMENTS Zrt. (1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23) minősül. 7. Az adatkezelés időtartama A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató 5 évig tárolja. A felhasználó kérésére regisztrációja megszüntetésre kerül, a rendelési információkat azonban a szolgáltató ez esetben is – a jogszabályban meghatározott három hónapos időtartamban, illetve ezt követően is a fenti 5.3 pontban foglalt cél érdekében, azonban az utóbbi esetben a felhasználó személyi adataihoz már nem köthető, azaz beazonosíthatatlan módon – megőrzi. 8. Hirdetések A szolgáltató fenntartja a jogot a mobilapplikáció egyes felületein hirdetések elhelyezésére. És Marketing célú Push üzenetek küldésére. 9. Szerzői jogok A mobilapplikációt, illetve az azon elhelyezett védjegyeket a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védik, azok jogellenes felhasználása (így különösen másolása, rendeltetésellenes és engedély nélküli felhasználása, feltörése, stb.) jogi eljárást vonhat maga után. 10.Adatbiztonság A szolgáltató – az általa alkalmazott informatikai rendszer és eljárási rend útján – biztosítja, hogy az adatkezelés a jogszabályokban előírt adatbiztonsági követelményeinek megfeleljen. Ennek keretében különösen gondoskodik arról, hogy a taxirendelés során az adatok csak a szolgáltatást valóban teljesítő személytaxi-szolgáltatóhoz jussanak el; a szolgáltatás igénybevevője azonban tudomásul veszi, hogy vis maior esetekben, a szolgáltatás (mint közérdekű szolgáltatás) folyamatos biztosítása érdekében a szolgáltató az adattovábbítást – átmenetileg, legfeljebb a vis maior eset megszűnéséig – olyan csatornán (saját rádiófrekvencián) végzi, amelyhez a frekvenciát használó harmadik személyek (így különösen a szolgáltatóval szerződésben álló más személytaxi-szolgáltatók) is hozzáférnek. Tekintettel arra, hogy ezen harmadik személyek nem rendelkeznek adatkezelési jogalappal, az általuk végzett jogellenes adatkezelésért a szolgáltató felelősséget nem vállal. 11. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai A kötelező személyes adatok megadása nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait. A 4.1 pontban meghatározott adatokat a felhasználó maga adja meg, azokat a szolgáltató ellenőrizni nem köteles, így a tévesen vagy hamisan megadott adatokból eredő károkért való felelősséget a szolgáltató kizárja. A felhasználó maga helyesbítheti adatait. Erre a „Beállítások” funkció alatt van lehetőség. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét. 12. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.